PEDAGOG inom teater, drama, skådespeleri


Jag fungerar jag som pedagog och acting coach inom teater och skådespeleri fr a med Teater Dictat som bas.
De senaste decennierna har jag hållit kurser med olika inriktning inom Svenska kyrkan, amatörteatersammanhang
som Lilla teatern i Lund men även inom högre utbildning som en masterclass på dramaavdelningen vid University of Exeter. Vid ett antal tillfällen har jag fått förmånen att vara acting coach åt bl a musikalartister. Närmast kommer ett antal kurser att hållas i samverkan med ABF i Halland.


Den pedagogiska ansatsen har funnits med mig från början. Det egna lärandet är lika viktigt som att lära ut, när situationen bjuder in till det. Med en personlig attityd till sig själv som en ständigt lärande varelse, blir varje nytt
uppdrag ett tillfälle till övning och tillägnande av nya kunskaper och färdgheter.


När jag på tidigt 1990-tal befann mig i lägen där jag önskade att det fanns möjligheter för att spela teater eller på andra sätt verka kreativt, kunde jag själv starta olika sammanhang för det. Därmed kom jag att tidigt axla en pedagogisk roll som ledare för olika drama- och teatergrupper. Under min tid som regiassistent och regissör för PS-musikalerna i Varberg vinnlade jag mig om en pedagogisk approach för att utveckla deltagarna och skapa djupare förståelse för arbetet på scenen genom dramaövningar mm. Inom Svenska kyrkan, ledde jag dramagrupper med ungdomar, satte upp ambitiösa passionsspel kring påsk och skapade en sommar vandringsteater på Varbergs torg. 


Några pedagogiska upplägg:


··  Relationell-fenomenologiskt skådespeleri

Fortbildning för yrkesverksamma skådespelare som vill få nya eller uppdaterade perspektiv i det egna arbetet.


··  Acting coaching för musikalartister, operasångare och skådespelare

Med relationell-fenomenologisk skådespelarmetod får deltagarna undersöka vägar för att få tillgång till sina egna resurser, arbeta med tal och text och mera.


··  Improvisation i simulation

Teaterimprovisation för patientsimulering och liknande professionella situationer.


··  Tal inför folk — att träna det vi redan kan

Ett koncept för talarträning för redan vana talare som präster och pastorer. För professioner som ofta talar, men sällan eller aldrig har tillfälle att få feedback eller reflektera över sitt talarbete tillsammans med andra.


··  Att läsa högt för andra

Högläsningens konst kan appliceras på många områden: skådespelare som vill läsa in ljudböcker, textläsare i kyrkan, bibliotekarier som läser sagor för barn


··  Att berätta evangeliet

Om hur personligt berättande kan användas av anställda och volontärer i kyrkliga miljöer som Svenska kyrkan och frikyrkor.

PEDAGOGUE in theatre, drama, acting


I work as an educator and acting coach in theatre and acting mostly with Teater Dictat as a base. In recent decades, I have held courses with different orientations within the Church of Sweden, amateur theatre contexts such as Lilla teatern in Lund but also in higher education as a masterclass in the drama department at the University of Exeter. On a number of occasions, I have had the privilege of being an acting coach for, among others, musical artists. In the near future, a number of courses will be held in collaboration with ABF in Halland.


The pedagogical approach has been with me from the beginning. One's own learning is just as important as teaching, when the situation calls for it. With a personal attitude towards oneself as a constantly learning being, each new assignment becomes an opportunity for practice and acquisition of new knowledge and skills.


When in the early 1990s I found myself in situations where I wished there were opportunities to play theater or to be creative in other ways, I could start different contexts for it myself. Thus, I came to assume an early educational role as leader of various drama and theater groups. During my time as director's assistant and director for the PS Musicals in Varberg, I took a pedagogical approach to develop the participants and create a deeper understanding of the work on stage through drama exercises etc. Within the Church of Sweden, I led drama groups for young people, set up ambitious passion plays around Easter and even created a summer promenade performance in the Varberg market place. 

Some pedagogical schemes:


··  Relational-phenomenological acting

Course for professional actors who want to gain new or updated perspectives in their own work.


··  Acting coaching for musical artists, opera singers and actors
With the relational-phenomenological acting method, the participants can investigate ways
to gain access to their own resources, work with speech and text and more.


··  Improvisation in simulation
Theater improvisation for actors in patient simulation and similar professional situations.


··  Public speaking — practicing what we already know

A concept for speaker training for already experienced speakers such as priests and pastors.
For professionals who often speak, but rarely or never have the opportunity to receive feedback
or reflect on their speaking work together with others.


··  To read aloud to others

The art of reading aloud can be applied in many areas: actors who want to learn to record audio books,
lesson readers in church, librarians who read books to children.